Katl sa kesimi v sa kesimi nasl yaplr kuru sa nasl kesilir sa kesimi ve ekillen dirme [15 MB]